Wednesday, 21 December 2011

UNIT 3 / OBJEKTIF/ PENGUKUHAN

Pilih jawapan yang paling tepat.
1.      Penduduk Kampung Berjaya  ____________ sayur-sayuran di belakang rumah mereka.
A    mencabut                          B   menanam              
C   menarah                             D   mencangkul
2.      Peladang kini menggunakan traktor untuk memudahkan kerja-kerja ______________ tandan-tandan kelapa sawit .
A    mengangkut                     B   menggali               
C  mencangkul                       D   memunggah
3.      Chee Meng rasa bertuah ___________ penduduk Kampung Berjaya.
A    menjadi                            B   mempunyai           
C   memiliki                            D   memilih
4.      Negara kita __________________ getah dan kelapa sawit yang amat berguna kepada      
manusia.
A   menyumbangkan               B   menghasilkan        
C   mengusahakan                  D  menguruskan
5.   Petani yang _______________  hasil tanaman bekerja dengan tekun sekali.
A   menjaga                             B   melihat                  
C   memerhati                          D  memungut

No comments:

Post a Comment