Wednesday, 21 December 2011

UNIT 2 / OBJEKTIF/ PEMULIHAN

Pilih jawapan yang paling sesuai.
1.      Dengan  ____________kah dia memukul ular itu?
A   apa                         B   siapa                     
C   mana                      D   mengapa
2.      Kepada ___________kah cenderamata itu akan dihadiahkan?
A   apa                         B   siapa                     
C   mana                      D   mengapa
3.      ___________ pemuda yang bersama awak pada hari itu?
A   Apakah                  B   Ke manakah         
C   Siapakah                D   Bilakah
4.      Sejak ____________ awak pandai mengira seperti ini?
A   bilakah                   B   siapakah                
C   apakah                   D   bagaimanakah
5.      _____________ orang pekerja yang diperlukan untuk projek itu?
A   Ke manakah          B   Berapakah            
C   Bagaimanakah       D   Siapakah
6.      _____________ dia akan memulangkan buku cerita saya?
A   Siapakah                B   Di manakah          
C   Apakah                  D   Bilakah

No comments:

Post a Comment