Friday, 28 October 2011

16 Nilai-Nilai Murni

16 NILAI-NILAI MURNI
1 BAIK HATI

1.1. Belas kasihan        
      - bersimpati terhadap kesusahan orang lain
1.2. Bertimbang rasa    
      - mengambil kira keperluan dan perasaan orang lain.
1.3. Murah hati          
      - memberi bantuan secara ikhlas kepada yang memerlukan.
1.4. Saling memahami    
      - sanggup memberi dan menerima pandangan serta memahami                  perasaan dan keperluan orang lain.
1.5. Saling bermaafan   
      - sanggup meminta maaf dan memaafkan.

2. BERDIKARI

2.1. Berupaya bertindak sendiri
       – sanggup dan boleh melakukan sesuatu tanpa bantuan orang                     lain.
2.2. Yakin kepada diri sendiri   
      – percaya kepada kebolehan diri dan sanggup  mencuba.

3. BERHEMAH TINGGI

3.1. Kesopanan               
      – berbudi bahasa dan beradab dalam  pergaulan.
3.2. Mengakui kesilapan sendiri
      –sedia mengaku kesilapan diri sendiri serta sanggup menerima nasihat.
3.3. Ramah mesra        
      – sedia bergaul mesra dengan semua orang.


4. HORMAT

4.1. Hormat dan taat kepada ibu bapa dan penjaga
       –memulia dan patuh  kepada mereka.
4.2. Hormat kepada ahli keluarga, orang yang lebih tua, guru,
      rakan jiran dan pemimpin
      menunjukkan rasa hormat serta memberi layanan yang baik                   kepada mereka.
4.3. Hormat kepada kerajaan dan negara
        – menerima dan hormat kepada kerajaan serta lambing
          kebesaran   negeri dan negara.
4.4. Hormat kepada kepercayaan dan adat resam pelbagai kaum  
     – menghormati kepercayaan dan adat resam semua kaum.
4.5. Patuh kepada undang-undang
      – mematuhi undang-undang setiap masa.

5. KASIH SAYANG

5.1. Sayang diri sendiri dan orang lain
        – menyayangi diri sendiri dan orang lain.
5.2. Sayangkan alam sekitar
      – memelihara dan memulihara kehidupan flora dan fauna
          untuk kesejahteraan hidup.

6. KEADILAN

6.1. Adil
       – Membuat pertimbangan dan keputusan secara positif, 
              menyeluruh dan bersesuaian.
6.2. Saksama
      – tidak menyebelahi sesuatu pihak dalam membuat keputusan.
7. KEBEBASAN DI SISI UNDANG-UNDANG

        • Boleh melakukan sesuatu asalkan tidak melanggar
          batasan peraturan dan undang-undang yang tersurat
          dalam keluarga, sekolah, komuniti, masyuarakat negara
          dan agama.

8. KEBERANIAN

8.1. Berani mencuba
        – Berani melakukan sesuatu perkara yang baru dan mencuba
         untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain dengan mengambil kira risiko yang akan dihadapi.
8.2. Berani kerana benar
      – Berani mempertahankan sesuatu yang diakui kebenarannya                            dengan menunjukkan bukti yang nyata.

9. KEBERSIHAN FIZIKAL DAN MENTAL

9.1. Kebersihan diri
      – Merupakan kebersihan anggota yang perlu dijaga oleh setiap                 individu untuk kehidupan yang sihat.
9.2. Kebersihan persekitaran
         – Pemeliharaan alam sekeliling supaya rapi dan bebas daripada
           kekotoran dan pencemaran.
9.3. Kebersihan mental
      – Pertuturan dan perlakuan yang terpuji dan perlu diamalkan                            oleh seseorang dalam hubungannya dengan orang lain.

10. KEJUJURAN

10.1. Amanah
      – Bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu tugas yang                        diberikan dan dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.
10.2. Bercakap benar
       – Menyatakan perkara yang benar tanpa menokok tambah atau                 berselindung.
10.3. Ikhlas
       – Melakukan sesuatu suci hati tanpa mengharapkan balasan.

11. KERAJINAN

11.1. Daya usaha
      – Berusaha bersungguh-sungguh dengan inisiatif, kreatif dan                   enovatif untuk menghasilkan sesuatu yang berkualiti.
11.2. Dedikasi
      – Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga untuk                       perkara yang berfaedah.

12. KERJASAMA

12.1. Gotong-royong
       – Melakukan sesuatu tugas secara beramai-ramai dan sukarela.
12.2. Toleransi
       – Bertolak ansur serta dapat mengawal mengelakkan berlakunya                 perselisihan.
12.3. Perpaduan
       – Bersefahaman dan bekerjasama di peringkat keluarga,                           masyarakat, negara dan antarabangsa

13. KESEDERHANAAN

13.1. Pertuturan dan pelakuan yang sederhana
       –Bertutur dan berkelakuan yang tidak melampaui batas
            serta menyinggung perasaan atau menimbulkan kemarahan oranglain.
13.2. Kesederhanaan dalam menimbangkan kepentingan diri dan            orang lain
        – Membuat pertimbangan yang sewajarnya supaya memuaskan 
           diri sendiri dan orang lain.

14. KESYUKURAN

14.1. Berterima kasih
      – Melahirkan perasaan untuk menunjukkan pengiktirafan dan                            penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian.

15. RASIONAL

15.1. Membuat pertimbangan
       – Berupaya mengambil kira baik buruknya sesuatu perkara                       sebelum membuat keputusan.

16. SEMANGAT BERMASYARAKAT

16.1. Bermaufakat
       – Mengutamakan persetujuan dan kerjasama dalam sesuatu                              pekerjaan bagi kepentingan bersama.
16.2. Kerajinan
       – Berbaik-baik, bertolak ansur, tolong menolong dan                                 bekerjasama dengan jiran tetangga dan masyarakat.
16.3. Peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat
       Memahami masalah masyarakat dan sedia
             berusaha menyelesaikannya.

17. PATRIOTIK

17.1. Cintakan negara
      – Berbangga dan taat setia serta berusaha untuk memajukan                   negara.
17.2. Berkorban untuk negara
      – Sanggup melakukan apa sahaja demi mempertahankan negara                daripada diceroboh.

No comments:

Post a Comment